واتس آپ یوتیوب اینستاگرام

ریپروگرافی

زنجیره پیوسته گرافیک با کامپیوتر را ریپروگرافی گویند .

که شامل طراحی UI و UX و طراحی سیستم الکترو کامپیوتر می باشد .